Products

Herbal Pills 中成药

Ba Zheng Tang |Bu Zhong Yi Qi Wan |Gui Pi Tang |Huo Xiang Zheng  Qi  |Liuwei Dihuang |Qiju Dihuang Wan |Si Jun Zi Tang |Si Wu Tang |Shi Quan Da Bu Tang |Shen Ling Bai Zhu San |Xiao Yao San |Jia Wei Xiao Yao San |Sheng Mai San |Yin Qiao San |
八珍汤 | 补中益气丸 | 归脾汤 | 藿香正气 | 六味地黄丸 |杞菊地黄丸 |四君子汤 | 四物汤 | 十全大补丸| 参苓白术散| 逍遥散 | 加味逍遥散 | 生脉散 | 银翘散

 

$15.00

Clear

Recommend to consult your practitioner before taking the herb medicine.
Booking now to speak to our qualified Chinese Medicine Practitioner www.newhealthau.com
Chat now or message us.

Name

Ba Zheng Tang, Bu Zhong Yi Qi Wan, Gui Pi Tang, Huoxiang Zhengqi , Liuwei Dihuang, Qiju Dihuang Wan, Si Jun Zi Tang, Siwu Tang, Shiquan Dabu Tang,   Shenling Baizhu San, Xiaoyao San, Jiawei Xiaoyao San,   Shengmai San, Yin Qiao San,  

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Herbal Pills 中成药”

Your email address will not be published. Required fields are marked *